Kosto e Studimit

Kostoja e studimeve sipas programeve të studimit për vitin akademik 2015/2016 është si në vijim:

 Mënyra e Pagesës

Pas provimit pranues studentët duhet të paguajnë 30% të shumës totale në këstin e parë. Pjesën tjetër mund ta paguani me 9 këste të tjera.

Nëse pagesa bëhet për tërë vitin fitohet zbritja prej 10%.

Nëse pagesa bëhet në dy këste fitohet zbritja prej 5%.

Parkingu dhe pagesa e transportit bëhet veçmas: transporti 30 euro/muaji, parkingu 1 euro /24h.

Pagesa bëhet nëpërmjet Transferit Bankar
Banka: NLB Prishtinë
Paraprakisht, në shërbimin financiar të Kolegjit, studentët marrin Fletëpagesën të cilën e paguajnë në bankë.

Në shërbimin financiar kthehet dëshmia për pagesën e kryer.

ONPrishtina