Informacione tjera

Informacione të tjera
Kalendari i festave

 

Lidhja: http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1316

 

Shkalla e gradimit

Provimet dhe vlerësimet e studentëve janë të paraqitura me nota, sipas sistemit 5 (pesë) deri në 10 (dhjetë), ku nota pesë paraqet dështimin.

Sistemi i notimit është në përputhje me ECTS shkallën e notimit, me dallim të vetëm që në sistemin e notimit të Fakultetit tonë nuk bëhet dallimi në mes të notave jo kaluese: “FX” dhe “F”. Në FSHM nota jo kaluese shënohet me shkronjën “F” sipas sistemit ECTS.Sistemi i notave sipas shkallëve:

A = 91-100 (10 dhjetë)

B = 81-90 (9 nëntë)

C = 71-80 (8 tetë)

D = 51-70 (7 shtatë)

E = 50-60 (6 gjashtë)

F = <50 (5 pesë)

 

OSCE dhe OSLER provimet vlerësohen sipas kësaj shkalle të vlerësimit:European Qualifications Framework (EQF)
European Qualifications Framework (EQF) is a European Union initiative to create a translating facility for referencing academic degrees and other learning qualifications among EU member states. It is designed to allow national qualifications frameworks.

The EQF was formally adopted by the European Parliament and the Council on 23 April 2008.

The EQF is a common European reference framework which links countries’ qualifications systems together, acting as a translation device to make qualifications more readable and understandable across different countries and systems in Europe. It has two principal aims: to promote citizens’ mobility between countries and to facilitate their lifelong learning.

The EQF has eight reference levels. The learning outcomes on these levels are depicted in the following table.

 

^ The descriptor for the higher education short cycle (within or linked to the first cycle), developed by the Joint Quality Initiative as part of theBologna process, corresponds to the learning outcomes for EQF level 5.
^ The descriptor for the first cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher education at their meeting inBergen in May 2005 in the framework of theBologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 6.
^ The descriptor for the second cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher education at their meeting inBergen in May 2005 in the framework of theBologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 7.
^ The descriptor for the third cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher education at their meeting inBergen in May 2005 in the framework of theBologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 8.

ONPrishtina